Покана за Общо събрание на 11.02.2019 г.

Публикувано на:01.02.2019

На основание чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА”, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей Премянов" 14 (Площад „Европа“), свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11.02.2019г. от 12.00 часа в заседателната зала на Община Долни чифлик / гр. Долни чифлик, област Варна, пл. „Тича“, № 1/, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за ВОМР - подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за 2018г.
  2. Промяна в устава на сдружението.
  3. Други

Каним членовете на МИГ „Долни Чифлик и Бяла” да присъстват на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Петър Първанов

Председател на УС на МИГ ”Долни чифлик и Бяла”

Поканата е поставена на 01.02.2019г. на мястото за обявления в сградата на "СДРУЖЕНИЕ МИГ Долни Чифлик и Бяла“, находяща се в гр. Бяла, ул. “Андрей Премянов“ №14, както и на таблата за обявления в административните сгради на Община Долни Чифлик и Община Бяла.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР