Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" ОПИК 2014-2020

Публикувано на:20.03.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2..... МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" ОПИК 2014-2020


Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 29.03.2019 г. на следната електронна поща: migd4b@abv.bg.


Приложение:
Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъмездна финансова помощ:BG16RFOP002-2.049... МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" ОПИК 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР