Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Публикувано на:07.06.2019

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG16RFOP002-1.013 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
към стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долни чифлик и Бяла


Въпроси и отговори
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР