Въпроси и отговори по процедура №BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“

Публикувано на:08.07.2019

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура №BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“
към стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долни чифлик и Бяла, ОП РЧР 2014-2020


Въпроси и отговори
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР