Покана за Общо събрание на 27.09.2019 г.

Публикувано на:19.09.2019

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА”, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей Премянов" 14 (Площад „Европа“), свиква Общо събрание, което ще се проведе на 27.09.2019г. от 10.00 часа в офиса на МИГ "Дони чифлик и Бяла" / гр. Бяла, област Варна, ул. „Иван Калчев“ 2/, при следния дневен ред:

  1. Приемане на бюджета на МИГ "Долни чифлик и Бяла" за 2020 г.
  2. Други

Каним членовете на МИГ „Долни Чифлик и Бяла” да присъстват на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Петър Първанов

Председател на УС на МИГ ”Долни чифлик и Бяла”

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР