Проект за подготвителни дейности КОМПАС – Капацитет за създаване на европейска местна идентичност и подкрепа за промотиране на общността в МИГ Долни Чифлик и Бяла

Публикувано на:01.08.2019

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група МИГ „Долни чифлик и Бяла” изпълнява Договор № РД50-29/09.07.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.085, за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Наименование на проектното предложение: № BG06RDNP001-19.085-0011„Проект за подготвителни дейности КОМПАС – Капацитет за създаване на европейска местна идентичност и подкрепа за промотиране на общността в МИГ Долни Чифлик и Бяла“
Целта на настоящия проект за подготвителни дейности е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, който да създаде и развие съвместен продукт и/или услуга, както и дейности за промотиране на местната идентичност, продукти и забележителности сред участващите партньори – МИГ от ЕС, на международно ниво. Целта на проекта е да бъдат идентифицирани общите за участващите потенциални партньори социално-икономически и културно-исторически дадености на териториите им и да бъде изготвен проект за сътрудничество, който да спомогне за повишаване на културния и икономическия обмен, трансфера на ноу-хау и добри практики, както и да подпомогне създаването на общоевропейски ценности.
В подготвителния проект са заложени дейности, насочени към проучване и идентифициране, които да подпомогнат осъществяването на контакт с партньора, постигане на съгласие за партньорство и подписването на споразумение за партньорство при изпълнение на проект за съвместни дейности. В процеса на осъществяване на подготвителния проект ще бъдат извършени дейности по прогнозиране, планиране и координиране на изпълнението. Планирано е изготвянето на предварителни проучвания и провеждане на консултации, свързани с разработването на проект за транснационално сътрудничество, съобразен с идеите и вижданията на потенциалните партньори – МИГ "Долни чифлик и Бяла" и МИГ „Горенска Кошарица“, град Кран, Словения и МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен“ за възможно най-ефективно и подходящо представяне на местната идентичност, традиционните продукти, исторически, културни и природни забележителности.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР