Стартира втори прием по Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ ОПИК 2014-2020

Публикувано на:14.10.2019

ВАЖНО! Всички потенциални кандидати следва да имат в предвид факта, че все още тече оценка на проектните предложения по първи прием и не е ясно какъв ще е наличния ресурс за втори прием.

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ:BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
Кандидатстването с проектни предложения е чрез системата ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg
Пълен комплект документи за кандидатстване и изпълнение по процеурата:
Обява
Пълен комплект документи
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР