ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ "ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА"

Публикувано на:07.11.2019

Председателя на Управителния съвет на МИГ „Долни чифлик и Бяла" – г-н Петър Първанов и управителя на "СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
- Илинка Никифорова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд.


Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на "СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД по процедур BG05M9OP001-1.073 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ „Долни чифлик и Бяла".


По проекта е предвидено:

- Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.

- Предоставяне на специализирани обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.

- Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, и дейности за подкрепа


Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е на стойност 195580,00лв.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР