ТРЕТИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ "ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА"

Публикувано на:26.11.2019

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ подписа трети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен с „АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ“ ЕООД. Седалището на бенефициента е в град Бяла.
Одобреният проект е на стойност 389 300,17 лв. и се финансира от ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.049- МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Срокът за изпълнение на дейностите е една година.

Проектът има за цел повишаване на производителността и експортния потенциал на "АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ" ЕООД. Компанията e една от най – големите на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, специализирана в изработката и монтажа на ПВЦ и алуминиева дограма.

По проекта ще бъде закупено ново технологично оборудване, което ще повиши точността и прецизността на работа поради високата степен на автоматизация на процеса. Оборудването ще допринесе за минимизиране процента на използването на ръчен труд, за прецизна и фина обработка и по - кратки срокове на изпълнение. Това ще доведе до повишаване на производствения капацитет, експортния потенциал, енергийната ефективност, гарантирано качество на продуктите и подобрение на условията на труд в компанията. Чрез подобряване на производствения капацитет ще се даде възможност да се обслужват по-голям брой клиенти, като времето за изпълнението на услугите ще бъде значително оптимизирано, ще се постигне постоянство в качеството и ще се елиминират грешките при работа.

Дейностите по проекта ще допринесат за постигане на устойчив и интелигентен растеж на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ посредством повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика и устойчиво управление и развитие на местните ресурси.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР