Покана за участие на информационни срещи във връзка с предстоящо обявяване на приеми на проекти по Стратегията за ВОМР

Публикувано на:09.12.2019

„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла ” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Информационните събития ще бъдат проведени в периода
09 декември– 31 декември 2019г. в населените места от територията на МИГ, при следния график:


Еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници:

09.12 - с. Гроздьово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;

10.12 - с. Старо Оряхово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;

11.12 - с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;

12.12 - с. Пчелник, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;

16.12 - с. Венелин, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;

16.12 - с. Горен Чифлик, Община Долни Чифлик - 12:00 - сградата на кметството;

18.12 - с. Господиново, Община Бяла - 10:00 - сградата на читалището;

19.12 - с. Горица, Община Бяла - 10:00 - сградата на читалището.


Еднодневни информационни срещи за най-малко 20 участници:

30.12 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик;

31.12 - гр. Бяла - 10:00 - сградата на Общински културен институт /музей/.


Двудневни обучения за местни лидери за най-малко 20 участника:

13.12 и 14.12 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик;

20.12 и 21.12 - гр. Бяла - 10:00 – сградата на Общински културен институт /музей/.
Екип на МИГ„ Долни чифлик и Бяла“
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР