Покана за участие на информационни срещи във връзка с предстоящо обявяване на приеми на проекти по Стратегията за ВОМР

Публикувано на:09.12.2019

„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла ” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Информационните събития ще бъдат проведени в периода 09 декември– 31 декември 2019г. в населените места от територията на МИГ, при следния график:

Еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници:
09.12 - с. Гроздьово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
10.12 - с. Старо Оряхово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
11.12 - с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
12.12 - с. Пчелник, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
16.12 - с. Венелин, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
16.12 - с. Горен Чифлик, Община Долни Чифлик - 12:00 - сградата на кметството;
18.12 - с. Господиново, Община Бяла - 10:00 - сградата на читалището;
19.12 - с. Горица, Община Бяла - 10:00 - сградата на читалището.

Еднодневни информационни срещи за най-малко 20 участници:
30.12 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик;
31.12 - гр. Бяла - 10:00 - сградата на Общински културен институт /музей/.

Двудневни обучения за местни лидери за най-малко 20 участника:
13.12 и 14.12 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик;
20.12 и 21.12 - гр. Бяла - 10:00 – сградата на Общински културен институт /музей/. Екип на МИГ„ Долни чифлик и Бяла“
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР