Промени в документите към условията за кандидатстване по процедури BG06RDNP001-19.390, BG06RDNP001-19.393 и BG06RDNP001-19.397

Публикувано на:13.06.2020

Уважаеми бенефициенти,
Във връзка със Заповед РД 09-442/04.06.2020 на д-р Лозана Василева, Заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Заповед РД 09-359/27.04.2020 г. относно Декларацията за липса на основания за отстраняване, МИГ "Долни Чифлик и Бяла" направи промени в документите към условията за кандидатстване по следните текущи процедури:
- BG06RDNP001-19.390 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
- BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
- BG06RDNP001-19.397 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Променените документи може да откриете в ИСУН 2020 или на сайта на МИГ "Долни Чифлик и Бяла".
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР