Удължен е срокът за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.397 по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Публикувано на:31.07.2020

До 31.08.2020 г. е удължен първи краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.397 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.


Кандидатстването с проектни предложения е чрез системата ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg


Променените условия за кандидатстване и обява може да намерите тук и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8491ae37-d579-4ef2-9cd0-d021d1663b14Пълен комплект документи:

Обява

Пълен комплект документи
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР