Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“ ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на:29.09.2020

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.108 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“.


Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат чрез системата ИСУН до 06.10.2020 г.


Приложение:
Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.108 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР