Стартира втори прием по 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на:30.10.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива втори прием на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР на МИГ "Долни чифлик и Бяла".
Кандидатстването с проектни предложения е чрез системата ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg.

Променените документи за кандидатстване и изпълнение по втория прием на процеурата:
Указания във връзка с коригирани договори по подмярка 19.2
Приложение №1 - Образец на административен договор -нов
Условия за кандидатстване мярка 4.2 -втори прием
Обява втори прием 4.2
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР