Обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за ВОМР

Публикувано на:29.04.2021

МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на СВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-44/ 30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Изпълнението на Стратегията е в периода от 30.04.2018 г. до 30.09.2023 г.
Промените са допустими на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-44/ 30.04.2018 Същите се налагат в изпълнение на единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР във връзка с възможността за увеличение на бюджета на СВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.
С предложението за промени, основанията, допустимостта и обосновката за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук:

Документи за промяна на СВОМР


Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР