Документи за промяна на СВОМР

Публикувано на:29.04.2021

Днес, 29.04.2021г., МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ публикува документи за промяна на СВОМР, предприети във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР във връзка с възможността за увеличение на бюджета на СВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.
Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят своите коментари и предложения относно планираните промени, в срок до 23:59 ч. на 13.05.2021 г., на електронна поща migd4b@abv.bg и/или писмено и/или лично в офиса на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ на адрес гр. Бяла, ул. „Иван Калчев“ № 2.

Проект за промяна на СВОМР

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР