Покана за Общо събрание на 14.05.2021 г.

Публикувано на:05.05.2021

На основание чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА", със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей Премянов" 14 (Площад „Европа"), свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 14.05.2021г. /петък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Долни чифлик / гр. Долни чифлик , област Варна, пл.,,Тича", № 1/, при следния дневен ред:
  1. Приемане на промени в Стратегията на Водено от общностите местно
    развитие на „Сдружение МИГ Долни Чифлик и Бяла“ във връзка с увеличаване на бюджета.
  2. Избор на нов управителен съвет и Председател на УС
  3. Други
Каним членовете на „Сдружение МИГ Долни Чифлик и Бяла" да присъстват на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Писмените материали свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете в офиса на МИГ.

Петър Първанов

Председател на УС на МИГ ”Долни чифлик и Бяла”

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР