Списък на одобрените кандидати от проведен конкурс за избор на външни експерти - оценители към сдружение МИГ "Долни чифлик и Бяла"

 1. Виолета Пламенова Стефанова
 2. Юлиян Любчев Вълчев
 3. Слава Тодорова Бахчеванска
 4. Преслав Трилков Гайдарски
 5. Васка Николова Каптебилова
 6. Павлина Савова Йончина
 7. Мария Николова Костадинова
 8. Галина Тодорова Няголова
 9. Момчил Христов Костов
 10. Мариян Георгиев Калчев
 11. Николина Христова Дечева
 12. Николина Николова Димова
 13. Йордан Андреев Чернев
 14. Николай Георгиев Господинов
 15. Нели Илиева Ванкова
 16. Емил Костадинов Апостолов
 17. Нина Иванова Маринова
 18. Владимир Валериев Станчев
 19. Кателина Милкова Пеневска
 20. Димитрина Иванова Маринова
 21. Виктория Мирославова Маринова - Николова
 22. Силвия Атанасова Атанасова
 23. Енчо Иванов Иванов
 24. Христо Йорданов Железаров
 25. Анелия Димова Йорданова
 26. Валентина Радева Мариянова
 27. Илинка Миткова Никифорова


Процедура за избор на оценители
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР