Стартира прием по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 06.10.2023

Стартира прием по Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 04.07.2023

Стартира прием по Мярка 2. "Подобряване на производствения капацитет в МСП" ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 11.11.2020

Стартира втори прием по 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 30.10.2020

Стартира втори прием по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 30.10.2020

Стартира прием по Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“ ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 19.10.2020

Стартира прием по Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 09.10.2020

Стартира прием по Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 01.06.2020

Стартира прием по Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 01.05.2020

Стартира прием по Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 01.05.2020

Стартира прием по Мярка 2. "Добри безопасни условия на труд" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 02.03.2020

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Публикувано на: 25.02.2020

Удължен е срока за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2 ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 12.11.2019

Стартира втори прием по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 14.10.2019

Стартира втори прием по Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 14.10.2019

Стартира прием по Мярка 2. "Добри и безопасни условия на труд на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 17.07.2019

Стартира прием по Мярка 4. "Развитие на социалното предприемачество" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 28.06.2019

Стартира прием по Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“ РЧР 2014-2020

Публикувано на: 04.06.2019

Стартира прием по Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ РЧР 2014-2020

Публикувано на: 04.06.2019

Стартира прием по Мярка 7.7 „ПРазвитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 30.04.2019

Стартира прием по Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 16.04.2019

Стартира прием по Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 04.04.2019

Стартира прием по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 15.03.2019

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР