Профил на купувача

Регистър на сключените договори от Сдружение МИГ "Долни чифлик и Бяла" с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки 2020 г.

Регистър на сключените договори от Сдружение МИГ "Долни чифлик и Бяла" с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки 2019 г.

Регистър на сключените договори от Сдружение МИГ "Долни чифлик и Бяла" с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки 2018 г.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР