Разработване на стратегията

Анализ на местните потребности и социално икономически потенциял на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла

Проучване на заинтересованите страни в разработването и предлагането на стратегия за водено от общностите местно развитие за периода до 2020 година на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла

Анализ на възможностите за регистрация на търговска марка за региона и ползите за всички земеделски производители и заинтересовани страни на територята на МИГ Долни чифлик и Бяла