Проучвания и анализи


Проучване и анализ на въздействието от изпълнението на СВОМР на МИГ Долни чифлик и Бяла

Проучване потенциала на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла, за разработване на местна марка на продукти и услуги

Проучване и анализ на нагласите за участие на младите хора и нестопанския сектор с проекти към МИГ

Проучване и анализ "Нематериалното културното наследство на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла, разработване на концепция за опазването и популяризирането му чрез проекти по СВОМР"

Проучване и анализ "Бариери, предизвикателства, възможности и добри практики за стимулиране на предприемачеството и предприемаческите инициативи на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла включително и социалното предприемачество"

Проучване и анализ "Иновационнния капацтет на предприятията на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла и идентифициране на подходи и добри практики за разработване и внедряване на иновации"

Анализ на местните потребности и социално икономически потенциял на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла

Проучване на заинтересованите страни в разработването и предлагането на стратегия за водено от общностите местно развитие за периода до 2020 година на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла

Анализ на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла - 2017 г.

Анализ на заитересованите страни - 2017 г.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР