Разработване на стратегията


Анализ на местните потребности и социално икономически потенциял на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла

Проучване на заинтересованите страни в разработването и предлагането на стратегия за водено от общностите местно развитие за периода до 2020 година на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла

Анализ на възможностите за регистрация на търговска марка за региона и ползите за всички земеделски производители и заинтересовани страни на територята на МИГ Долни чифлик и Бяла
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР