Стратегия за ВОМР

Разработването на СВОМР за територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ е резултат от работа на екип, включващ координатора за осъществяване на дейностите по подготвителна мярка 19.1, външните експерти, колективният и управителният орган на МИГ, както и широката гражданска общественост. Процесът на изготвяне на СВОМР бе подпомогнат от дейностите, в изпълнение на Договор № РД 50-213/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, изпълняван от МИГ „Долни чифлик и Бяла“. При изготвянето на СВОМР на МИГ Долни чифлик и Бяла местните заинтересовани страни взеха дейно участие при разсписването на СВОМР като се приложи и един от основните принципи на подхода ВОМР- принципа «отдолу-нагоре». Цялостният процес по изготвяне на СВОМР включи следните основни етапи: 1.Предварителен анализ. Първата стъпка от този етап - бяха събрани и анализирани данни и информация за територията на МИГ Долни чифлик и Бяла, информация относно политиката за развитие на целевата територия (плановите документи за регионалното развитие, Програмата за развитие Бяла Пчелник Горен чифлик Горен чифлик Долни чифлик Бърдарево Солник Голица Булаир Гроздьово Нова Шипка Рудник Юнец Детелина Шкорпиловци Ново Оряхово Старо Оряхово Горица Господиново Дюлино Попович Самотино Венелин на селските райони 2014 –2020, политиката на ЕС по отношение на развитие на регионите и селските райони, в т.ч. и регламентите за ЕСИФ), информация относно конкретните условия и ред за прилагане на подмерките от ПРСР 2014 – 2020 и допустимите операции за подпомагане по оперативните програми. 2. Анализ на заинтересованите страни. На този етап бяха определени и охарактеризирани групите заинтересовани страни и идетифицирани техните интереси. Бяха събрани и обработен голям масив от информация данни от НСИ от общинските служби „Земеделие“ и общинските администрации на Долни чифлик и Бяла, бяха обработени данни за микро, малки и средни предприятия на територията на МИГ, бяха събрани и обработени данни за легловата база на територията, хотели, къщи за гости, къмпинги и друг бизнес, беше събрана информация за НПО на територията и техният профил и сфери на действие. Бяха проучени информация и данни от общинските програми за интеграция на етническите малцинства. 3. Информационна кампания за популяризиране на процеса на разработка на СВОМР. За целта бяха организирани 7 броя информационни срещи в община Долни чифлик:с. Пчелник; с. Старо Оряхово; с. Гроздьово; с. Голица, в община Бяла: с. Господиново; с. Попович; с. Дюлино. Разпространени бяха информационни материали при всички проведени информационни и работни срещи, както и на публични места на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла. Проведени бяха еднодневни информационни конференции в двата града на територията Долни чифлик и Бяла на който взеха участие над 120 души. 4. Паралелно с информационната кампания бяха организирани еднодневни обучения за екипа на МИГ Долни чифлик и Бяла включващи всички членове на УС. Бяха проведени и еднодневни обучения на местни лидери. 5. Информационна кампания за популяризиране на СВОМР се осъществи с провеждането на 3 броя обществени обсъждания в трите най-големи населени места-гр. Долни чифлик, гр. Бяла и с. Горни Чифлик. ОБЩО: 18 проведени мероприятия за запознаване на заинтересованите страни от двете общини с подхода ВОМР и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР за общините Долни чифлик и Бяла.

Стратегия за ВОМР
Споразумение, изменения, анекси, заповед и решение
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР