Стратегия за ВОМР

Разработването на СВОМР за територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ е резултат от работа на екип, включващ координатора за осъществяване на дейностите по подготвителна мярка 19.1, външните експерти, колективният и управителният орган на МИГ, както и широката гражданска общественост. Процесът на изготвяне на СВОМР бе подпомогнат от дейностите, в изпълнение на Договор № РД 50-213/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, изпълняван от МИГ „Долни чифлик и Бяла“. При изготвянето на СВОМР на МИГ Долни чифлик и Бяла местните заинтересовани страни взеха дейно участие при разсписването на СВОМР като се приложи и един от основните принципи на подхода ВОМР- принципа «отдолу-нагоре». Цялостният процес по изготвяне на СВОМР включи следните основни етапи:
Стратегия за ВОМР
Споразумение, изменения, анекси, заповед и решение

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР