Територия

В територията на МИГ Долни чифлик и Бяла попадат целите територии на две общини: Община Долни Чифлик и Община Бяла. Общата територия на МИГ Долни чифлик и Бяла е: 646,9 кв.км., 485,1 кв.км е територията на община Долни чифлик и 161,8 кв.км. на община Бяла. МИГ Долни чифлик и Бяла се намира в област Варна и заема 17% от територията на Варненска област. На изток територията граничи изцяло с Черно море, на север с община Аврен, на запад - с община Дългопол а на юг с общините Поморие, Несебър и община Руен. На територията на МИГ Долни чифлик и Бяла живеят общо 22 372 жители, от тях 11 094 - мъже и 11 278 жени. Лицата до 18г. от територията са 4 780, а лицата над 61г. са общо 7 818. Разпределението на населението в двата града на територията и селата е приблизително 1/3 към 2/3 в полза на селата, като се има предвид, че територията включва само два града – двата общински центъра Долни чифлик и Бяла. Средна гъстота на населението 34,58. Населените места на целевата територия са 23 включващи 2 града и 21 села, като 5 от тях са в община Бяла и 16 са в община Долни чифлик. Най-голямото населено място е гр. Долни чифлик с 6039 жители, а най-малкото е с. Самотино с 2 жители.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР