Членове на Управителния съвет на МИГ

НАИМЕНОВАНИЕАДРЕС
Общ брой членове на УС: 5
Публичен сектор (брой членове в УС: 1, процент на участие в УС: 20%)
1Община Долни чифликгр. Долни чифлик, пл. "Тича" №1
Стопански сектор (брой членове в УС: 2, процент на участие в УС: 40%)
2"ЕСПИ Агро" ООД с. Горица, Община Бяла
3ЗП Надя Жекова гр. Долни чифлик
Нестопански сектор (брой членове в УС: 2, процент на участие в УС: 40%)
4СНЦ "Сдружение за Гроздьово" с. Гроздьово, ул. "Георги Димитров" № 54
5НЧ "Кирил Господинов – 1903" с. Гроздьово, ул. "Ленин" № 3


Решения на УС:

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР