Членове на Управителния съвет на МИГ

  1. Община Долни чифлик
  2. СНЦ „Сдружение за Гроздьово“
  3. НЧ „Кирил Господинов – 1903“
  4. З.П. Надя Денчева Жекова
  5. „ЕСПИ Агро“ ООД


Решения на УС:

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР